OVD - Ovocin�rske dru�stvo

História intenzívneho ovocinárstva v Dvoroch nad itavou

 

siaha do roku 1966, kedy sa v miestnom ronckom drustve zaali vysdza prv sady jablon na ploche 45 ha, marh 18 ha, brosk 9 ha a hruiek 5 ha. V roku 1971 bol vybudovan chladiarensk sklad s kapacitou 1000 ton na princpe chladenia frenom. Rozirovanie sadov sa zaalo v rokoch 1986-1987 vsadbou jablon (odrody Idared, Jonared, ampin a Golden), marh, sliviek, eren a vin na ploche 151 ha. V devdesiatych rokoch bolo vybudovanch 100 ha zvlah od firmy Netafim na zavlaovanie jablon a brosk, o prispelo k podstatnmu zveniu rod. Postupne zaala likvidcia prestarnutch sadov, ktor sa nahrdzali novmi vysoko intenzvnymi sadmi.

Zaiatkom devdesiatych rokov dochdzalo aj k zmene nzvu drustva. Postupne sa transformovalo na ponohospodrske drustvo, neskr na zdruenie agropodnikateov drustvo a v marci v roku 2004 vzniklo terajie ovocinrske drustvo rozdelenm zdruenia agropodnikateov drustva na tyri samostatn subjekty. Jeho predsedom je pn Emil Schultz, dlhoron zamestnanec drustva, ktor patril medzi zakladateov ovocnch sadov v obci Dvory nad itavou.

 

Ovd - ovocinárske drustvo

 

je v  obchodnom registri zapsan od 24. marca 2004 pod nzvom OVD - Ovocinrske drustvo (alej aj OVD), ktor obhospodaruje 228 ha ovocnch sadov. Ovocinrske drustvo m vybudovan vlastn chladiarensk sklad s kapacitou 1000 ton a modern sklad s ULO technolgiou s kapacitou 1200 ton. Drustvo vlastn triediku vodnou cestou, na ktorej sa triedi ovocie koniace na pultoch v obchodnch reazcoch u ns aj v zahrani.

Ovocinrske drustvo je lenom odbytovho zdruenia SK- Fruit. Z dvodu dodvania produktov do obchodnch reazcov sa vedenie drustva rozhodlo zska certifikt ISO 9001:2000 a certifikt GlobalGap. Oba certifikty zaruuj vysok kvalitu ovocia dopestovanho v naich sadoch.

 

Predaj ovocia, vsadba ovocia